ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
บ้านละหอกตะแบง ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
สายโท 1 เหนือ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
สายโท 1 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
สายโท 2 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
สายโท 2 เหนือ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
สายตรี 2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
ตลาดนิคม ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13
โคกระเหย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
ตาอี ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
บ้านโคกงิ้ว ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
บ้านยาง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
ปันเราะ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
เขาดินใต้ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
โคกเบง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
หนองจิก ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
หนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13
ขี้เหล็ก ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
14
โคกยาง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15
บ้านตาอี 2 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16
โคกเบงเหนือ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
หนองไม้งามใหม่่ ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
หนองไม้งามเก่า ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
หนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
หนองไม้งามเก่าเหนือ ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
โคกวัด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
สายตรี 9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
หนองตะลุมพุก 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
สายตรี 16 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
หนองไม้งามใหม่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
งามเจริญพัฒนา ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
สายตรี 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
สายตรี 16 พัฒนา 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13
งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
14
งามใต้สามัคคี ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15
หนองตะลุมพุก 3 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
ถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
ละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
ละหานทรายใหม่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
หนองม่วง ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
โนนค้อ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
บึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
บ้านบึงเก่า ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
สายตรี 5, 6 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
บ้านสายตรี 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
หนองปรือ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
สายตรี 4 เหนือ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
สายตรี 4 ใต้ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
สายตรีพัฒนา 1 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
สายตรีพัฒนา 2 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
สายตรีพัฒนา 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
สายตรีพัฒนา 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
สายตรีพัฒนา 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
สายตรีพัฒนา 4 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
สายตรี 8 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13
สายตรี 5 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
สายโท 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
หนองดุม ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
สายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
สายโท 6 เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
สายโท 6 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
สายโท 7 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
ตาปาง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
สายโท 8 เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
สายโท 8 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
สายโท 4 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
พัฒนานิคม ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
สายโท 8 กลาง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
สายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
สายโท 10 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
สายโท 11 เหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
4
สายโท 12 กลาง ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
5
ประชาสรรค์ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
สายโท 10 เหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
สายโท 12 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
สายโท 12 เหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
น้อยลำชี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
โคกกระชาย ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
เก่าสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
12
สายโท 11 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
13
โคกกระชายใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
14
สายโท 13 กลาง ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
15
โคกกระชายเหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
16
สายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1
บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2
บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
3
บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00