ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพุทไธสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโนนหนองสรวง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านโนนขิงไค ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านหนองบก ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านแดงน้อย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านกอก ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านท่างาม ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านชาติ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านโนนตะคล้อ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านมะเฟือง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านซาด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านศรีษะแรต ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองน้ำคำ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านซาด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านดอนขาม ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านส้มกบ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านม่วงใต้ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านปลาค้าว ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านศรีษะแรตใต้ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านศรีษะแรตกลาง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านศรีษะแรตเหนือ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านโนนจำปา ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านยางน้อย ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านคลองม่วง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านเขว้า ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านกุดเทาต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านดอนดู่ ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านบุ่งเบา ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านบุ่งเบา ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านแวง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านหนองบัวตะไก้ ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านดอนกลาง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโสกบก ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหนองเปล่ง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านสระแก้ว ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านคูณ ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านคูณ ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโพธิ์ทอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านส้มโฮง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหนองจิกต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านโนนสะอาด ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองบัว ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านจิก ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านแก่นท้าว ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านข่า ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านสระแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านโคกแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโคกยาว ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองไผ่ ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านฝายโศก ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโนนศรีจันทร์ ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหนองบัวลอง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านน้อย ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านเพียแก้ว ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านโนนขี้เกลือ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านเพียแก้ว ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหัวตะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านดอนตูม ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านผือฮี ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองเกาะ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านยางนกคู่ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านดอนต้อน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหัวตะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านหัวสะพานกลาง ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
14
บ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
15
บ้านแคนน้อย ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโนนลานต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านดอนพยอม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านดอน ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านจอกเตี้ย ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านพลับ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองขาม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านชัยชนะ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านโนนบ่อหลวง ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านจอกเตี้ย ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านปะคำ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00