ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลำปลายมาศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกะทิง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกสนวน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านโคกสะอาด ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านตะขบ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโนนตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหัวสะพาน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโนนงิ้ว ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองตาจ่ำ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองตาอยู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกสะอาดน้อย ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหินโคนเก่า ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหินโคนใหม่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหินโคนกลาง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านคลองประดู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านหนองม่วง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
ชุมชนตลาดเทศบาล ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
ชุมชนสวนแตง ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
ชุมชนหนองแสง ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
ชุมชนผักกาดหญ้า ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
ชุมชนโนนสมบูรณ์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
ชุมชนประชาสรรค์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
ชุมชนพัฒนา ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
ชุมชนสวนใหญ่ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
ชุมชนเจริญมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
ชุมชนใหม่สวนแตง ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองมันปลา ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองตาด ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านเย้ยม่วง ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองกระโดน ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านไผ่น้อย ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองคูน้อย ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านศรีบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านน้อยบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองโสน ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านสำโรง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองฟักทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านดอนลอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านกวางงอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองพลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกกลางเก่า ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองบัวหลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านกวางงอยพัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านใหม่ขี้ตุ่น ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านลุงม่วง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านสำโรง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโคกซาดน้อย ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านสำโรงเก่า ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านโคกตาเงิน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านโคกงิ้วใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านโนนศิลา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00