ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2
ตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
3
ตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
4
ปราสาท ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
5
ตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
6
พรสวรรค์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
7
โคกสนวน ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8
บุตาแหบ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
9
หนองไฮ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
1
หนองเฒ่ากา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2
ตะไก้ย ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
3
สนวน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
4
ขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านว่าน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
6
เขื่อน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
7
ค้อ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
9
ห้วยหวาย ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10
หนองโน ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
11
ว่านพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
13
สนวนพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
14
ค้อพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
15
ห้วยหวายพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
1
บุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2
ตูมหวาน ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
3
บุผู้หญิง ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
4
หนองเจ้าหัว ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
5
หนองตาบุญ ต.บุโพธิื อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
7
นาศรีนวล ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
6
ใหม่ไทยเจริญ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8
หนองแวงงาม ต. บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00