ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทะเมนชัย
2
บ้านตลาดทะเมนชัย
3
บ้านหนองตาด
4
บ้านหนองม่วง
5
บ้านหนองหญ้าปล้อง
6
บ้านบริหารชนบท
7
บ้านบุแปบ
8
บ้านหนองไทร
9
บ้านหนองบัว
10
บ้านหนองม่วงน้อย
11
บ้านหนองน้ำขุ่น
12
บ้านบุตาริด
13
บ้านบุลิ้นฟ้า
14
บ้านทะเมนชัย ๒
15
บ้านหนองม่วงใต้
16
บ้านน้อยพัฒนา
17
บ้านใหม่อัมพวัน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00