ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสตึก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโคกกล่อง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2
บ้านดงยายเภา ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองม่วง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
4
บ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
5
บ้านหัวช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
6
บ้านนิคม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
7
บ้านตลาด ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโรงเลื่อย ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
9
บ้านโคกอิสระ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10
บ้านกุดชุมแสง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหนองบัว ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
12
บ้านลิ้นเกี่ย ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
13
บ้านโนนพะไลย์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสวายสอ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
15
บ้านประชาบูรณะ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
16
บ้านนิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
17
บ้านโนนจาน ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
18
บ้านประสพสุข ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
19
บ้านชัยมงคล ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
20
บ้านตำหนัก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
21
บ้านประชาพัฒนา ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
22
บ้านหนองม่วงเหนือ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
23
บ้านไทรงาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
24
บ้านทุ่งวัง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
1
บ้านชาวประมง ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2
บ้านขาม ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
3
บ้านสระกระจาย ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหนองบัวเจ้าป่า ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
5
บ้านคูขาด ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
6
บ้านยางนํ้าใส ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองเกาะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองไผ่ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
9
บ้านสตคึกบูรพา ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหนองบัวเงิน ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหนองเกาะแก้ว ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
12
บ้านวังกรูด ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
13
บ้านหนองเกาะพัฒนา ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสนามม้า ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00