ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสะแกพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สะแก ตำบลสะแก
2
โนนมะงา ตำบลสะแก
3
บ้านพลับ ตำบลสะแก
4
หนองตาเพ็ง ตำบลสะแก
5
โนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก
6
โคกสูง ตำบลสะแก
7
โคกเมือง ตำบลสะแก
8
โนนค้อ ตำบลสะแก
9
ยางตาสาด ตำบลสะแก
10
สะแกทอง ตำบลสะแก
11
โนนสำราญ ตำบลสะแก
12
โนนมะพริก ตำบลสะแก
13
บิงน้อยพัมนา ตำบลสะแก
1
ทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง
2
หนองแวง ตำบลทุ่งวัง
2
หนองแวง ตำบลทุ่งวัง
3
คุ้มบ้านต่ำ ตำบลทุ่งวัง
7
หนองครก ตำบลทุ่งวัง
10
โคกอะโตด ตำบลทุ่งวัง
11
บ้านหนองเกาะ ตำบลทุ่งวัง
15
ตุ่งเวียง ตำบลทุ่งวัง
1
กระสังเหนือ ตำบลกระสัง
2
กระสังใต้ ตำบลกระสัง
5
หนองปุน ตำบลกระสัง
7
ท่าเรือ ตำบลท่าม่วง
1
กระสังเหนือ ตำบลกระสัง
2
กระสังใต้ ตำบลกระสัง
5
หนองปุน ตำบลกระสัง
7
ท่าเรือ ตำบลท่าม่วง
14
เมืองแก ตำบลทุ่งวัง
6
ตาลอง ตำบลทุ่งวัง
7
สมหวัง ตำบลทุ่งวัง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00