ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่1 บ้านถนนหัก
2
หมู่2 บ้านโคกลอย
3
หมู่3 บ้านโคกสมบูรณ์
4
หมู่4 บ้านโคกปราสาท
5
หมู่5 บ้านโคกสูง
6
หมู่6 บ้านหนองเสม็ด
7
หมู่7 บ้านหนองพังศรี
8
หมู่8 บ้านโนนสวรรค์
9
หมู่9 บ้านโคกสง่า
10
หมู่10 บ้านสินพัฒนา
11
หมู่11 บ้านหนองน้ำขุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00