ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองม่วง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้่านเมืองน้อย ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสงแดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
6
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านจอก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
4
บ้านขมิ้น ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านคอกวัว ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองหว้าน้อย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโศกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองต่อ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
9
บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองหว้าใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองหว้าใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านเบ็ญน้อย ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
9
บ้านหนองแต้ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหินตั้ง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองลุมพุก ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีััรัมย์
3
บ้านเก่าโก ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองแอ่ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
8
บ้านโสกดินแดง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโคกพะงาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
10
บ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
12
บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
1
บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
4
บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
5
บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหัวหนอง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกสะแทน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านนาขาม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านแฮด ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านขามป้อม ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีัรัมย์
2
บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านนาเหล็ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านนาแค ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหญ้าคา ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโนนตาล ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านสว่าง ตำบลศรีสวาง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00