ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
หญ้าคา ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านนาเหล็ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านนาแค ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านขามป้อม ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโนนตาล ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00