ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองจิก ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองกวางทอง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหนองกวางคำ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านหนองกราด ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านใหม่กระสัง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองหงษ์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองสองห้อง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านนา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านสระขวัญ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหนองกระสัง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
13
บ้านรัตนะ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านหนองคลอง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
15
บ้านหนองไผ่พัฒนา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองบัวลี ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองบัวลอง ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านศรีสง่า ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
13
บ้านหนองบัวคำ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00