ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านห้วยหิน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกกลาง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านสระมะค่า ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองเพชร ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านโพธิ์เงิน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโนนสำราญ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านไผ่สมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านศิลาทอง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสวน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านร่อนทอง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านประชาสรรค์ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านหนองหว้าพัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
19
บ้านเพชรสมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านเสาเดียว ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านไทรงาม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านศรีบุญเรือง ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านศรีพัฒนา ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านโนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองกก ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านนายาว ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านห้วยก้อม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านสระคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองไผ่ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านนาอุดม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00