ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านปลักแรด ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นคคราชสีมา
9
บ้านหนองมะเขือ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
6
บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
12
บ้านท่าสวนยา ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
1
บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองไผ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโคกสะอาด ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านโศกนาค ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านเป้าพัฒนา ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านอิเม้ง ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองจิก ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโนนเห็ดไค ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองหัวหมู ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านกม.ศูนย์ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองไผ่ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหัวฝาย ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
5-6
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านโนน ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
13
บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านแก ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านบง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหนองนกคู่ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหินตั้ง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหนองบัวขาว ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านแกใต้ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านกู่สวนแตง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านดงยาง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านบาก ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านทุ่ม ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านโนนไฮ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านหนองสองห้อง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านโคกจิกน้อย ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองเรือ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านประดู่ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านน้อย ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านนาฝาย ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหลุบทุ่ม ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
1-3
บ้านทองหลาง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านตลาดแบ้ ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านกอก ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านหัวหนอง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านสระแก ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหัวถนน ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหัวศาลา ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านโนนดินแดง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านโคกจิก ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองเยือง ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านห้วยเหี้ย ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านกู่ฤาษี ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านยางทะเล ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านส้มป่อย ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านม่วง ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านเขวา ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านไทรทอง ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00