ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านโคกวัด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านกระดึง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านนาฝาย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโยนช้า ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองบึง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกขาม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านโนนสว่าง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองทับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านโนนเจริญ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองทับโพธิ์ทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านหัวถนน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านระหาร ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
19
บ้านหนองหว้าประชาสรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
20
บ้านเสม็ด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านประสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านปราสาทพร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านนหนองละเบิก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านดอนไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านกระนัง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านมะขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านตลาด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านกระชายใหญ่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านตะโกตาเนตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านละเบิก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านกระชายน้อย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านหนองสะแก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านกระชายสามัคคี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านอารัง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองโสน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านกะหาด ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสำโรง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านแคน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านไผ่ทุ่ง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโสนน้อย ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านสำโรงน้อย ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองไผ่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านสัมพันธ์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านดงกะทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านปอหู ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองแต้พัฒนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านดงเย็น ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสำโรง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโนนขวาง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านปอแดง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านไผ่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านสะยา ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านตะเคียน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านรุน (ตะวันออก) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองสรวง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านกันตง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านรุน(ตะวันตก) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองเพ็ชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านตะโกน้อย ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านรวมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านศรีอุดม ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านเชิดชัย ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00