ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านกาบกระบือ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
12
บ้านโคกเพชร-โคกแดง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
18
บ้านโคกใหญ่ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00