ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสหมิตรวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านอำปึล ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
15
บ้านอำปึลพัฒนา ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
13
บ้านตาโปง ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
13
บ้านโคกยาง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00