ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านแข้ดอน ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านหนองขอน ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านบะฮี ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านหนองผือ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านหมกเต่า ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านหนองบัว ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านโนนน้อย ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านโคกพอก ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านตากแดด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านกกเค็ง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านหนองแมว ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16
บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
17
บ้านหนองโพธิ์งาม ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านม่วงหมาก ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
5
น้ำคำ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
8
น้ำคำ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านหนองแคน ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านโนนจำปา ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านนาวอง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านช่อง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านค้อ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านซาต ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
6
โนนน้อย ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านม่วงหวาน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านแคนน้อย ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านซาต ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านนกเค้า ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านแก่นขาม ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00