ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแตลศิริวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองคู ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านนาท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านโนนแคน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านโนนถ่อน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านบุละลาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านอายอง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านโนนจารย์ ตำบลแตล อำเภอศ่ีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านอาวุธ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านโนนแดง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
16
บ้านอายอง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
17
บ้านกระโพธิ์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
18
บ้านหนองขวาง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
19
บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
20
บ้านหนองดุม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
21
บ้านห้วยเจริญ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
22
บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านซาด ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านหนองท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านหนองคู ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00