ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกระเทียมวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านกระเทียมน้อย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านแยง ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านตระเปียงเวง ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านถนน ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านโคกรัมย์ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านโนนสบาย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านหนองกุง ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านโนนสำราญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านโคกใหญ่ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านชัยมงคล ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านโนนสบายน้อย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านกระเทียมน้อย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดุรินทร์
16
บ้านโคกรัมย์ ตำกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
17
บ้านขุนเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
18
บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
19
บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20
บ้านสุขสบาย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
21
บ้านตาเตือม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00