ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนแกด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านเหล่าโนนตูม ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
8
ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2
ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
11
ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00