ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2
หนองไฮ โนนดู่ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านชาติ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00