ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคูซอด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านดงเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านหนองแวง ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านโพนงอย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00