ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคำเนียม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านคำเนียม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านคำเนียม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านหนองกี่ ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
3
บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านขามป้อม ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2
บ้านหนองกก ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านโคก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านคำเมย ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านเกาะแก้ว ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00