ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
ภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
ภูคำ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
ทางโค้ง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
15
สันติสุข ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
17
บูรพา ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00