ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านกระโพธิ์ ตำบล ตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านบึง ตำบลตูม อำเเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00