ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพงสิม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านพงสิม ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านผือ ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านน้ำคำ ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00