ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหยอด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านหนองกุ้ง ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านเหล่ากวาง ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00