ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตระกาจ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านตระกาจ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านโคน ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านโนนกุง ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านหนองบัว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00