ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองกันจอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองกันจอ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองอีโต่ง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
15
บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00