ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
โนนใหม่
4
บ้านโกแดง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านขะยูง บ้านโนนใหม่ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านละลมใต้ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00