ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขวา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านเขวา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจัะนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านป่าอ้น ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านวัด ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00