ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านวังทอง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านไผ่ ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านหนองตอ ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านโพนสูง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านกุดผักหนาม ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านคำน้อย ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหนองแคน ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00