ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตำแย
5
บ้านหนองเม็ก
13
บ้านตำแย
14
บ้านหนองนาทอง
15
บ้านตำแย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00