ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
กระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านหนองห้าง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านกระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านกลาง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00