ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านหนองไผ่ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านโคกเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00