ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเสียว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเสียว
2
บ้านเสียว
3
บ้านหนองโน
7
บ้านหนองพระ
15
บ้านหนองมโนรมย์
16
บ้านหนองขนศรี
4
บ้านแปะ ตำบลอีเซ อำเกอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านหนองหนัก ตำบลอีเซ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00