ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
2
บ้านพระ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านห่องเปือย ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านหนองจมะ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านอรุณรังษี ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00