ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
โจดนาห่อม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
4
เดื่อ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
9
โจดนาห่อม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
10
หนองศาลา ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00