ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองสิม 1 ตำบลหมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านนิคมห้วยคล้า 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านหนองหนองหมากแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านสร้างสะแบง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านหนองรวง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านหนองดู่
6
บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านนิคม2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านนิคมซอย2 ซอย 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านบัวเก่า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหนองแคน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านหนองสิม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านสร้างกกเกษ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านหนองท่อน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
16
บ้านสร้างปะอาว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
17
บ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00