ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2,4
บ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
3,5
บ้านหนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านโนนสวน ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองน้ำเต้า ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
9,1
บ้านโนนสูง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00