ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านซำเม็ง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านหนองตึก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านพรทิพย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านหัวทด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านห้วยน้ำใส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านโนนสว่างพัฒนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านโนนเจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านหนองเม็กน้อย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านภูมิซรอล2 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านภูมิซรอลใหม่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านด่านกลาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านด่านใต้ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านด่านเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านโศกขามป้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านหนองหว้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00