ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไผ่
2
บ้านดอนมะเกลือ
3
บ้านหนองดุม
4
บ้านเมี่ยง
5
บ้านคูสระ
6
หนองยาง
7
บ้านคูสระน้อย
8
บ้านไผ่
9
บ้านไผ่
10
บ้านคูสระ
11
บ้านไผ่
12
บ้านดอนกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00