ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านหนองจิก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านค้อ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านสร้างหว้า ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านหนองไฮ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านโคกเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านยางปอ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองออ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านบก ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านโพธิ์น้อย ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านหนองสะลาม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านเสมอใจ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00