ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองแสงใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านหนองแสง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แก้ไข
18
บ้านชัยมงคล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แก้ไข
24
บ้านเมืองใหม่ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00