ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโคกใหญ่ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
17
บ้านคำน้ำอ้อม ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านโคกใหญ่ ตำบลนาาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00