ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
น้ำชับ ตำบลบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
5
ประเสริฐแสนสุข ตำบลบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี
15
เกษตรพัฒนา ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
7
บ.เกษตรสมบรูณ์ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
3
บ.แก้งโตน ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
6
บ้านพืชอุดม ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านพรสวรรค์ ตำบลบเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
13
บ้านเกษตรภูทอง ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
14
บ้านเกษตรอุดม ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
12
บ้านสร้างเชียงอิน ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
10
บ้านบุกลาง ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
8
บ้านเปือย ต.บุเือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
11
บ้านโนนก่อ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
1
บ้านบุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
4
บ้านสามัคคี ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00