ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแปน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองแปน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
19
บ้านแคนทอง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านโนนทอง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหนองจอง-บ้านห่องไฮ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00