ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขอนแป้น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านศิลาชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
9
บ้านขอนแป้น ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00