ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ุ6
บ้านสร้างม่วง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านส้มเสี้ยว ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
17
บ้านม่วงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20
บ้านม่วงงาม ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านห้วยปอ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านห้วยปอเจริญ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านโนนจิก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00