ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนจิก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
18
โนนแสนสุข ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5
โนนจิก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00